آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : عرفان

جستجوی دقیقتر در :

تصوف و عرفان (۲۵۵)  |  دین و مذهب (۱۰۰)  |  ادبیات و شعر (۶۰)  |  فلسفه و منطق (۳۵)  |  اخلاق (۱۷)  |  کتاب و نشر (۱۶)  |  سینما (۷)  |  تاریخ سیاسی (۶)  |  هنر (۶)  |  موسیقی (۵)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۵۵۸ مورد در ۰ ثانيه

کدام عرفان؟

کدام عرفان؟

برای عرفان حقیقی که اولیای حق هستند و اصحاب هدایت یافته آنان بسیار غریب است که در این روزگار لفظ عرفان و صفت عرفانی نه تنها بدون تناسب با معانی حقیقی آنها استعمال می شوند که اصلا اطلاق این الفاظ اصطلاحا بر اموری است که صراحتا با کفر و بی دینی و الحاد ملازمند.

کدام عرفان؟

کدام عرفان؟

به راستی این کدام عرفان است که خروش سازهای سنتی را بدان نسبت می دهند؟ این کدام عرفان است که فقط با خرامیدنی کبک وار و غمزه های بصری ! و کرشمه های روشنفکر مآبانه و مختصری ریای خالصانه ! می توان به آن دست یافت.

عرفان حقیقی  عرفان های دروغین

عرفان حقیقی عرفان های دروغین

ایجاد دکان تصوف و درویشی از دیر زمان در جامعة ما رواج داشته و به موازات عرفان ناب جلو آمده است و فرقه‏های متعدد دراویش و صوفی در جای جای جامعه ما رونق داشته است و چون رسیدن به عرفان ناب سخت است تصوف حیله‏گرانه از رونق بیشتری برخوردار شده است.

عرفان های سکولار

عرفان های سکولار

عرفان های وارداتی یا عرفان های انحرافی یا عرفان های سکولار عناوین متفاوت و اسم هایی با معانی متنوع هستند که هر کدام می توانند به ویژگی ها و ابعادی از یک جریان تازه که شاید چهار دهه است در غرب شروع شده و کل دنیا را هم دربر گرفته اشاره کنند.

عرفان و تصوف

عرفان و تصوف

عرفان اعتقاد به عشق مطلق است. این اعتقاد خود را مقید به باور مشخصی از ادیان نمی نماید در عین حال بخاطر بهره مندی از روح لطیف عشق همواره جایگاه ارزنده ای در تمام ادیان و مذاهب داشته و به نوعی با آنها سازگار شده بی آنکه از اصل خود عدول کرده باشد و رمز ماندگاری عرفان نیز همین است.

عرفان نظری

عرفان نظری

عرفان نظری به تفسیر هستی می‏پردازد درباره خدا و جهان و انسان بحث می‏نماید. عرفان در این بخش خود مانند فلسفه الهی است که در مقام تفسیر و توضیح هستی است و همچنانکه فلسفه الهی برای خود موضوع و مسائل و مبادی معرفی می‏نماید.

عرفان عملی

عرفان عملی

اصول و مسایل عرفان عملی با اثر نفیس خواجه عبدالله انصاری با عنوان منازل السائرین به نظم نهایی خود رسید که عارفان بزرگ پسین شروح بسیاری بر آن نگاشتند.

عرفان و سیاست

عرفان و سیاست

عرفان در نگرش شخص عارف به زندگی تأثیر جامع و نافذ دارد. از نظر عارف هیچ چیزی در دنیا و حتی آخرت شایستهٔ دلبستگی نیست علی الخصوص که در دنیا اصلاً هیچ امر پایداری وجود ندارد. و هرچه نپاید دلبستگی را نشاید .

جریان شناسی عرفان های نوظهور

جریان شناسی عرفان های نوظهور

بحثی که از آن با عنوان معنویت های نوظهور یا به عبارت بهتر عرفان های غیرحقیقی یاد می شود چندی است که به مسئله مبتلا به در جامعه مبدل گشته است مسئله ای که انسان بحران زده مدرن را در عرصه نسخه پیچی های مختلف این جریانات گرفتار کرده است.

جستاری در عرفان

جستاری در عرفان

ظهور عرفان به عنوان راه روش یا نوعی از اندیشه ورزی در میان انسان ها اگر چه مراتب و مراحل مختلف و متنوعی داشته است درکل بیانگر تلاش انسان برای بهره برداری از توانمندی های وجودی خویش در راستای دستیابی به پاسخ پرسش های خود رسیدن به نوعی آرامش و آسایش روحی و بالاخره ایجاد سهولت و اطمینان در طی طریق و سلوک در مسیر حیات خویش است.

عرفان و سیاست

عرفان و سیاست

عرفان یعنی خداشناسی از راه دل و خداپرستی از روی محبت و سیاست یعنی علم و عمل رسیدن به حکومت و حفظ آن. و حکومت هم عبارت است از تدبیر اجتماع. این دو اگرچه در نظر اول با یک دیگر بی ارتباط می نمایند در واقع با هم نسبت دارند و بر هم تأثیر می نهند. این تأثیر در بعضی جهات متقابل و در برخی دیگر یک طرفه و نیز هم مثبت و هم منفی است. و همة این ها در این مقاله در سه نسبت حفاظت تکمیل کنندگی و بازدارندگی جمع و مورد بحث واقع شده است.

عرفان مطهری

عرفان مطهری

استاد مطهری در آثار و تألیفات گوناگون خود جابه جا از عرفان و عرفا سخن به میان آورده و جدی ترین و استوارترین دفاع ها را از کسانی چون حافظ مولوی محیی الدین عربی و دیگر بزرگان عالم عرفان به عمل آورده است.

جریان شناسی عرفان یهود

جریان شناسی عرفان یهود

عرفان یهودی خصوصیات خویش را دارد و برای خواننده فارسی زبان شاید چندان آشنا نباشد. مهمترین مکتب عرفانی یهود را تحت عنوان قبالا یا کبالا می شناسند که اخیرا در سراسر دنیا طرفدارانی نیز یافته است.

سرگرمی

وبگردی