آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : راننده وانت

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

فرهنگ رانندگی ما ایرانی ها چگونه است؟ راست است که میگویند ما خیلی بد رانندگی میکنیم؟

فرهنگ رانندگی ما ایرانی ها چگونه است؟ راست است که میگویند ما خیلی بد رانندگی میکنیم؟

الگوهای تنظیم رفتار رانندگان عابران پیاده و حتی پلیس های راهنمایی و رانندگی تا حدزیادی؛ برگرفته از معیارها و قواعد اجتماعی بسط یافته در همان کشور است والا این جاده ها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی در سایر کشورهای غربی نیز وجود دارد. این همان فرهنگ است که سبک رانندگی و انضباط اجتماعی و پایبندی به قوانین در جوامع را مشخص می سازد.

سرگرمی

وبگردی