آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : توسعه

جستجوی دقیقتر در :

توسعه و رشد اقتصادی (۳۷۹)  |  اقتصاد نظری (۳۱۸)  |  مدیریت و خدمات اداری (۲۸۱)  |  فناوری اطلاعات (۲۳۹)  |  کار و اشتغال (۲۲۸)  |  صنایع (۲۱۸)  |  صنایع نفت و گاز (۲۱۷)  |  اقتصاد مالی (۲۱۲)  |  ایران (۲۱۱)  |  جهان (۲۱۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶,۵۷۱ مورد در ۰ ثانيه

توسعه

توسعه

در خصوص توسعه پیشرفت نوسازی مدرنیته و رشد نظرات متعددی وجود دارد و حتی در خصوص مفهوم توسعه نیز تفکرات متعددی وجود دارد و مثل سایر مفاهیم تعریف پایه یکسانی برای آن که اتفاق نظری حاصل شده باشد نیز وجود ندارد و در مباحث و موارد تحقیقی نیز هر یک از افراد به فراخور اطلاعات پایه قالب ذهنی و تخصص خود موضوعی را به عنوان توسعه مد نظر قرار داده اند.

توسعه و توسعه  یافتگی

توسعه و توسعه یافتگی

در نیمه قرن حاضر هیچ مسئله ای به اندازه توسعه ذهن سیاستگذاران و اندیشمندان جهان سوم را به خود مشغول نکرده است. توسعه از یک سو بیانگر آرزوها و رویاهای جوامع واپس مانده و فقیر است که می خواهند طلسم عقب ماندگی را بشکنند و از دور باطل و فقر و جهل خود را رها سازند و از سوی دیگر منشأ بسیاری از ناکامی ها سرخوردگیها از خود بیگانگیها بی ثباتیها وابستگیها تضادها و دوگانگی های اجتماعی و فرهنگی در این کشورها بوده است .

توسعه اقتصادی و استراتژیهای توسعه

توسعه اقتصادی و استراتژیهای توسعه

فشار صنعتی شدن و رشد فنآوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی منجر شد تا در زمانی کوتاه شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق تر شده و دو طیف کشورهای پیشرفته توسعه یافته و کشورهای عقب مانده توسعه نیافته در جهان شکل گیرد.

کدام توسعه؟

کدام توسعه؟

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و موج بیداری اسلامی در منطقه استراتژیک خاورمیانه و تداوم انقلاب سی ساله جمهوری اسلامی هم اکنون به یک قدرت منطقه ای به لحاظ سیاسی تبدیل شده است

توسعه و عدالت یا فقط توسعه

توسعه و عدالت یا فقط توسعه

چند وقتی است جمع دو کلمه پیشرفت و عدالت عبارتی پر کاربرد در گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور شده و مسئولین اجرایی و نظریه پردازان سیاسی – اجتماعی و روزنامه نگاران به زوایای مختلف آن پرداخته و در چگونگی و چرایی آن داد سخن سرداده و قلم فرسایی می کنند.

توسعه انسانی هدف توسعه هزاره

توسعه انسانی هدف توسعه هزاره

در دسامبر سال ۲۰۰۰ رهبران جهان اعلامیه هزاره سازمان ملل را تصویب کرده و متعهد شدند تا خود و ملت هایشان فعالیت های جهانی گسترده ای را در راستای کاهش فقر بهبود بهداشت و ارتقای صلح حفظ حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست انجام دهند.

استراتژی های توسعه و راهبردهای توسعه ی روستایی

استراتژی های توسعه و راهبردهای توسعه ی روستایی

توسعه می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی علمی – فرهنگی و ... باشد و صاحبنظران و اهل فن آثار مختلفی در موضوعات توسعه اقتصادی توسعه سیاسی توسعه اجتماعی توسعه علمی – فرهنگی و ... آفریده اند.

فرهنگ و توسعه

فرهنگ و توسعه

توسعه علمی یکی از شاخص های اساسی ارزیابی توسعه در جوامع انسانی می باشد. از سوی دیگر مقوله فرهنگ از مهمترین مسایل موثر بر رویدادهایی است که در این جوامع رخ می دهد

توسعه ورزش

توسعه ورزش

در دهه سوم قرن حاضر پیوند توسعه و استعمار معنای دیگری یافت و در سال ۱۹۳۹م حکومت بریتانیا قانون توسعه مستعمرات را به توسعه و رفاه مستعمرات تبدیل کرد تضمین حداقلی از تغذیه بهداشت و آموزش برای بومیان .

توسعه قضایی

توسعه قضایی

توسعه قضایی باید دریک نظام قضایی اسلامی مدنظر قرار گیرد چرا که توسعه هر نظامی باید با توجه به دیدگاهی مبتنی بر مبانی وارزش های موردقبول آن نظام باشد.

توسعه تکنولوژی

توسعه تکنولوژی

تا اواخر دهة ۱۹۵۰ اینچنین فرض می شد که تکنولوژی از مشتقات علم است. بنابراین توسعه تکنولوژی به عنوان پیامدی از توسعه علمی تصور می شد. این نظریه را اصطلاحاً نظریة خطی توسعه تکنولوژی می نامند. در اواخر دهه ۱۹۵۰ اندک اندک این موضوع پذیرفته شد که هستی تکنولوژی تقریباً مستقل از هستی علم است و یا حداقل رابطه ای غیرخطی با آن دارد.

توسعه چگونه اندازه گیری می شود

توسعه چگونه اندازه گیری می شود

توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن یک جامعه از مرحله ای به مرحله بالاتری از پیشرفت اقتصادی می رسد. توسعه پدیده ای پویاست که به زمان و مکان معینی تعلق ندارد و مختص به جامعه خاصی نیز نیست.

وبگردی