آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : آموزش محور

جستجوی دقیقتر در :

آموزش و پرورش (۲۱)  |  مدیریت و خدمات اداری (۴)  |  دین و مذهب (۲)  |  علوم پزشکی (۲)  |  ادبیات و شعر (۱)  |  ارتباطات (۱)  |  اقتصاد نظری (۱)  |  اقتصادی (۱)  |  زنان (۱)  |  علم و دانش (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴۱ مورد در ۰ ثانيه

اصول تولید محتوا در روزنامه و اینترنت

اصول تولید محتوا در روزنامه و اینترنت

شاید با ریزش شدید سیل مخاطبانِ انواع رسانه ها به سمت اینترنت و با یک واکاوی سریع به این نتیجه برسیم که با وجود اینترنت نیازی به دیگر رسانه ها خصوصا رسانه های متن محور وجود ندارد.شمردن مزیت های این بر آن هم بسیار ساده است؛ هزینه ی کمتر و سرعت بیشتر و ....

آموزش محور چیست

آموزش محور چیست

آموزش محور چیست | تحصیل در دوره های آموزش محور به شکلی است که دانشجو به جای پایان نامه به اندازه 6 تا 10 واحد درسی می گذراند. در ادامه در مورد شیوه تحصیل آموزش محور توضیحاتی داده شده است.

پیشرفت نظام آموزشی در حیطه درس یا فوق برنامه؟

پیشرفت نظام آموزشی در حیطه درس یا فوق برنامه؟

اگر جامعه پذیری افراد در حیطه آموزش و پرورش را یک روند فراگیردرجهت رشد و بالندگی استعدادها وسازگاری با قواعد زیست اجتماعی بدانیم ناگزیریم که ذیل دو محور عمده تحقق معیارهای آموزش در افراد و به ویژه جوانان را بررسی کنیم.

ضرورت شناخت ویژگی های دانش آموزان

ضرورت شناخت ویژگی های دانش آموزان

شناخت ویژگی های کودکان نوجوانان و جوانان و تفاوت آنان در سنین مختلف رشد و دوره های مختلف تحصیلی مهم ترین وظیفه و نقشی است که صاحب نظران تعلیم و تربیت از معلمان و سایر کارکنان مدارس و در موارد زیادی از خانواده ها انتظار دارند؛ زیرا دانش آموزان محور اصلی تعلیم و تربیت هستند و عناصر و ارکان دیگر آموزش و پرورش در خدمت رشد و تربیت آنان می باشند.

آموزش و بهداشت دو شاخص ارتقای امنیت و سلامت زنان

آموزش و بهداشت دو شاخص ارتقای امنیت و سلامت زنان

سخن گفتن از نقش و جایگاه زن کار آسانی نیست. زن به عنوان انسان همسر مادر و خواهر محور اصلی خانواده و جامعه ایرانی است و تمامی عوامل تاثیرگذار بر او تبعات خود را بر خانواده و جامعه به جا می گذارد.

آموزش تئاتر به کودکان

آموزش تئاتر به کودکان

اگر برای پیوند دو واژه تئاتر و کودکان سه محور قائل باشیم که همانا تئاتر برای کودکان تئاتر با کودکان و تئاتر درباره کودکان است نوشتار حاضر دومین نوع ارتباط را مد نظر دارد و مسئله آن نگاه کوتاهی به چیستی چرایی و چگونگی این نوع از پیوند است.

آمـوزش و پـرورش در فـرانسه

آمـوزش و پـرورش در فـرانسه

ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بررسی می شود. در محور پایداری سیاست های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست یابی به وضعیت مطلوب آموزشی پنداره نظام و در محور پویایی نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

یادگیری وب محور: ابعاد تفاوت های فرهنگی

یادگیری وب محور: ابعاد تفاوت های فرهنگی

در بررسی یکی از دوره های یادگیری آن لاین پیشینه فرهنگی دانش آموزان با الگوهای کاربردی و نوع نگاه به یادگیری وب محور در آموزش عالی و تجربیات آموزش دانشجویان پیوند خورده است.

بایسته های کنونی دین پژوهی

بایسته های کنونی دین پژوهی

در زمینه ی نخست ده ها مقوله و مساله در خور بررسی است از قبیل مدیریت و سازمان سیاست گذاری هدفگزینی رویکرد و جهت دهی اولویت بندی امکان سنجی اطلاع رسانی آسیب شناسی هماهنگ سازی و تقسیم کار ابزاریابی شیوه شناسی و روش گزینی آموزش و دانش افزایی محققان و مقولات و مسائل بسیار دیگر. کما این که از زاویه محور سوم یعنی نحوه صورت بندی و عرضه و ارتباط با مخاطب نیز ده ها نکته و گفته قابل طرح است.

مصرف بی کران  کمال مطلوب بشر غربی

مصرف بی کران کمال مطلوب بشر غربی

اکنون در همه جای دنیا نظام تعلیم و تربیت تقلیدی از مغرب زمین است و هیچ کس حتی کوچک ترین تردیدی به خود راه نمی دهد که مبادا این سیستم آموزشی بر محور تکامل و تعالی روحی و اخلاقی انسان پایه گذاری نشده باشد.

زنان علم و توسعه یافتگی

زنان علم و توسعه یافتگی

هر چند که در سالهای اخیر تعداد زنانی که وارد دانشگاههای کشورمان شده و در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند بیشتر از مردان می باشد اما به علت پژوهش محور نبودن آموزش در داخل دانشگاههای کشور افراد فارغ التحصیل کمتر به پژوهش رو می آورند.

نقش آموزش و پرورش در توسعه ادبیات بومی  ملی و جهانی

نقش آموزش و پرورش در توسعه ادبیات بومی ملی و جهانی

آموزش و پرورش چه به شکل دولتی و رسمی خصوصاً در جوامع در حال گذر از جمله ایران و چه به شکل غیر دولتی آن مانند برخی از کشورهای غربی بر محور آموزش نیروهای انسانی و پرورش استعدادهای ذاتی افراد جامعه استوار است.

جهان دانش محور و توهم دانایی

جهان دانش محور و توهم دانایی

شکی نیست که انسان ها امروز به نسبت یک یا دو قرن پیش در موقعیت های مادی بهتری زندگی می کنند و این بهبود را می توان به کمک شاخص های مادی و کمی کاملاً قابل اندازه گیری نشان داد امید زندگی بهداشت آموزش برخورداری از آب سالم و غذای بیشتر... اما آیا این شاخص ها را می توان لزوماً به معنی زندگی بهتر ی به شمار آورد؟

دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور

دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور

از زمان خلقت بشر مسئله فراگیری و آموزش در تمام ابعاد زندگی او تاثیر فراوانی داشته است. از طبیعت و تاریخ که به عنوان دو معلم بزرگ انسان یاد شده اند بگذریم نقش و تاثیر آموزش های انسان به انسان بسیار جالب و پیچیده است.

مبانی روانشناختی کارآفرینی

مبانی روانشناختی کارآفرینی

توسعه اقتصادی همواره موضوعی انسان محور و مبتنی بر پرورش نیروی انسانی است. پرورش نیروی انسانی توانمند نیازمند آن است که آدمی در تمامی ابعاد فنی تخصصی روان شناختی و جامعه شناختی آموزش مناسبی داشته باشد.

بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری بر اساس حل مشکل و سخنرانی بر یادگیری  نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری

بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری بر اساس حل مشکل و سخنرانی بر یادگیری نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری

تدریس یکی از فرآیندهای آموزشی است که در کارآیی نظام آموزشی نقش مؤثری ایفا می کند . پیشرفت های مداوم در زمینه تکنولوژی پزشکی و مراقبت از بیماران امــروزه پرستاری را به صــورت یک حرفه پیچیده پر چالش و مطرح در آورده است و پرستاری کارآمد پیشرفته و مطمئن نیازمند مهارت هایی نظیر حل مشکل و توانایی جهت تصمیم گیری بالینی می باشد . امروزه اکثر دانشگاه های دنیا در پی یافتن روشهای آموزشی هستند که بتوانند موجب گسترس و ارتقای ظرفیت های تصمیم گیری بالینی و یادگیری مداوم و خود محور دانشجویان گردند.

آموزش در هزاره سوم

آموزش در هزاره سوم

وقتی از استاندارد سازی و یافتن ملزومات برای آموزش در هزاره سوم صحبت می شود نا خود آگاه تشکیل طراحی و بستر سازی برای تامین و کاربردی کردن ابزارها و شاخص های آموزش مبتنی با اصول جامعه دانایی محور به ذهن متبادر می گردد.

الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

سازمانها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب می شود تجهیز و آماده سازی منابع انسانی برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.

تحلیل محتوای کتاب های بخوانیم ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی

تحلیل محتوای کتاب های بخوانیم ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی

آموزش هنجارهاوارزشهادرسیستم آموزشی هر کشوری ازپایین ترین سطح آموزش آن کشور آغاز می شود این هنجار ها درغالب متون آموزشی اشعار مثل ها و...ارائه می گردد.با تغییر کتاب بخوانیم از سال ۱۳۸۲ وتاکید برآموزش دانش آموز محور بررسی این ماده درسی به عنوان یکی از منابع آموزش هنجارها لازم وضروری می نماید .

سرگرمی

وبگردی