آفتاب

دین و اندیشه

احکام دین و مذهب اخلاق تصوف و عرفان فلسفه و منطق

مطالب داغ روز

وبگردی وبگردی

مقالات دین و اندیشه

مسایل منطقه همواره برای کشور ما اهمیت داشته است، چه اهمیت جغرافیای سیاسی ( ژئوپولتیک) چه اهمیت جغرافیای اقتصادی ( ژئواکونومیک) و آنچه درباره مسایل منطقه اهمیت داشته است یکی شناخت است و یکی دیگر نقش آفرینی یعنی اول باید بدانیم مسایل منطقه چیست و دوم باید بدانیم چگونه در مسایل منطقه نقش داشته باشیم.

ویژگیهای زن عصر نزول : ۱. حق خروج از خانه نداشت بدون اجازه شوهر . ۲. موظف به تمکین از مرد در هر شرایطی بود . ۳. جهادش، خوب شوهرداری کردن بود . ۴. مرد می توانست در صورت تخلف، او را بزند . ۵. اگر خلاف میکرد، باید در خانه زندانی میشد .

photo not available

این آوردۀ ‌الوهی ‌با وجودِ تمامِ مضامین و معارف بلند خود، ‌این گذارِ زیبا و زیبنده را نیز بنا می‌نهد، که می‌باید با در نظر داشتنِ معنای عامِگرایانه از دین، و با عنایت به تفاوت‌های صُوری شرایع‌ از یکدیگر، ‌از برادریِ‌ خویشی به برادری‌ِ کیشی حرکت گردد و به جای عنادورزی‌های ناصواب به مهر و همزیستی مبادرت.

photo not available

یکی از ابهامات در تاریخ زندگانی امام سجاد ، نام و نسب مادر ایشان است و همین امر باعث شده که هر گروه و قشری ، چه شیعه و چه سنی ، افراد مختلفی را جهت تامین پیش فرض های افراطی و یا تفریطی خود به ایشان نسبت دهند .