آفتاب

مقالات دین و اندیشه

در ادبیات فارسی نسبت به زهد و زاهد دیدگاه مثبتی وجود ندارد ، شاید بدان علت است که کسانی که در جامعه دم از زهد می زدند ترک دنیا و رفتار زاهدانه اشان برای رضای خدا نبوده است بلکه بعضی افراد، ظاهری زاهدانه به خود می گرفته اند و بجای ترک دنیا به منظور حصول به معبود ، فقط نفس خود را فریب می داده اند

تشبیه و تنزیه، دو اصطلاح در حدیث و کلام و عرفان اسلامی است. تشبیه در لغت به معنای؛ مانند کردن چیزی به چیزی و تنزیه به معنای ؛ دور کردن چیزی از چیزی است . در این نوشته دیدگاههای مختلف در باره تشبیه و تنزیه ملاحظه می گردد