با استفاده از ترکيب رنگ‌هاى اصلى و رنگ‌هاى ثانويه و سفيد و سياه، ترکيبات رنگى متعددى به‌دست مى‌آيد - رنگ‌هاى اصلى قرمز، زرد، آبى و رنگ‌هاى ميانى سبز، نارنجي، بنفش و رنگ‌هاى خنثى سياه و سفيد.علاوه بر اين ترکيبات، مى‌توان از مخلوط کردن هر رنگى با رنگ يا رنگ‌هاى ديگر، بسته به مقادير مخلوط کردن هر رنگ، ترکيبات بى‌شمارى بدست آورد، که شکل استاندارد نداشته باشد.


هماهنگ کردن رنگ‌ها يعنى تلفيق يک رنگ با رنگ‌هاى ديگر و يا تلفيق بين چند رنگ به قصد ايجاد کليتى دلپذير براى روح و روان بيننده و ايجاد نظم با تقليد از طبيعت. از اين‌رو هماهنگى رنگ‌ها بايد در نظر گرفته شود. در اين هماهنگى غالب بودن يک رنگ به‌طور نسبى الزامى است.