والکوره دومین اثر از مجموعهٔ غول‌آسای حلقهٔ نیبلونگ است و بیش از سه اثر دیگر این مجموعه به اجراء درآمده است. حلقهٔ نیلبونگ به رغم داشتن شخصیت‌هائی چون الاهه‌ها، غول‌ها، کوتوله‌ها و آتش سحرآمیز، به واقع گویای نگرش واگنر به جامعهٔ سدهٔ نوزدهم است. او برای هشدار این نکته که جامعه با حرص و طمع برای پول و قدرت، خود را به تباهی می‌کشاند، اساطیر اروپای‌شمالی را به‌کار می‌گیرد. این تعبیر با توجه به تاریخ آغاز نگارش داستان این مجموعه در ۱۸۴۸، سال ارائه مانیفست کمونیست توسط مارکس و آشوب در سراسر اروپا پذیرفتنی می‌نماید (۱).


(۱) . به‌نظر گروهی از واگنرشناسان، تحلیل فلسفی و روان‌شناسانهٔ آثار او پذیرفتنی‌تر از تحلیل اجتماعی آنها است - م.