در نواختن یا آواز خواندن تمام عناصر یکجا به کار گرفته می شوند.
در نواختن یا آواز خواندن تمام عناصر یکجا به کار گرفته می شوند.