اين دستگاه در بين دستگاه‌ها از همه کمتر اجرا مى‌شود. بعضى موسيقى‌دان‌ها معتقدند که اين دستگاه به قصد تعليم بنا شده است. راست پنج‌گاه ترکيبى است از ساير مقام‌ها و در اين آواز مى‌توان به تمام مقام‌هاى ايرانى وارد شد. از اين‌رو مى‌توان تمام احساساتى که در دستگاه‌هاى موسيقى ايرانى است را با راست پنج‌گاه ايجاد نمود.


راست پنج‌گاه آواز کاملى است؛ زيرا داراى تمام حالات و صفات آوازهاى ديگر نيز هست.


گوشه‌هاى”راست پنج‌گاه“ عبارتند از:

درآمد، ”درآمد دوم، زنگ شتر“، زنگوله، نغمه، خسرواني، روح‌افزا، پنجگاه، سپهر، عشاق، نيريز، بال کبوتران، بيات عجم، بحر نور، قرچه، مُبَرقَع، طرز، ابوالچپ، ليلى و مجنون، راوندي، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا، ماوراءالنهر، نفير، فرنگ.


زنگوله

خسروانى

بيات عجم

بحر نور

قرچه

نفير