در حوزهٔ شرقى - مرکزى خراسان، اشعار همگى فارسى است. بعضى آهنگ‌هاى اين ناحيه در هر دو منطقه (شمال خراسان و شرقى - مرکزى خراسان) اجرا مى‌شود؛ مثل نوايى که در هر دو منطقه جزو آهنگ‌هاى اصلى محسوب مى‌شود.


دوتارنوازى در تربت‌جام، خواف و تايباد بيشتر در مراسم شادى استفاده مى‌شود، و از سبک و احرى تبعيت مى‌کند. به نوازندهٔ دوتار در اين مناطق اوسا (اوستا) مى‌گويند.


سازهاى رايج در اين منطقه عبارتند از: دوتار، ساز (سورنا)، دهل، دوبوقه، نى‌هفت‌بند و دايره.


از آهنگ‌هاى اصلى اين منطقه مى‌توان چهاربيتي، دوبيتي، غريبي، نجما، سرحدي، نوايي، مقوم‌الله و ... را نام برد.


مقام سرحدى

مقام معراج‌نامه

مقام کبک زرى (از شاخه‌هاى مقام‌الله)