توفیق تجاری و تأیید منتقدان از سینمای موج نو در ۱۹۵۹ بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۲ چندان بالا گرفت که بیش از صد کارگردان نوپای فرانسوی توانستند برای نخستین فیلم بلندِ سینمائی خود سرمایه جلب کنند.