ارائه خدمات مالی و حسابداری

خدمات حسابداری جهان
افتخار دارد با استفاده از تجربیات چندین ساله و همچنین اشراف به کلیه قوانین مالیاتی و استاندارد های مالی مربوطه و ارائه راهکارهای هدفمند و نوین، در جهت تنظیم صحیح و مورد پذیرش دفاتر قانونی و عدم رد دفاتر و مدارک مالی، اشخاص حقیقی بند الف و تمامی شرکت ها ، موسسات تجاری و انتفاعی را تا حد معین، تضمین نماید .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۰۴ : ۳۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.