اماده به کار

راننده با مزدا 96 مبلی
بــاعــرض ســلــام
بــنــده درڪــاره تــعــمــیــرات جــابــجــایــے حــمــل ونــصــب انــواع تــخــتــهاے تــاشــو (ڪــمــجــا)انــواعــســرویــس نــوزادنــوجــوان بــزرگــســال دوطــبــقــه ومــجــمــوعــه انــواع دڪــورڪــمــدریــلــے وڪــارهاے MDFانــواع ڪــارهاے ایــرانــے خــارجــے ڪــارتــنــے هســتــنــد بــصــورت خــوردیــاتــڪــه تــڪــه هســتــنــد نــصــب انــجــام مــیــشــودبــدون نــقــشــه یــاژورنــال جــابــجــایــے تــخــتــهاے تــاشــوبــدون ڪــوچــڪــتــریــن اســیــب دیــدگــے بــازڪــردن نــصــب وحــمــل بــاوانــت بــصــورت ڪــامــلــاپــتــوپــیــچــے تــعــویــض انــواع جــڪــهاے تــاشــوبــاڪــســدار وغــیــره تــعــویــض ریــل ڪــشــو لــولــاها ارام بــنــد بــانــصــاب ڪــامــلــاحــرفــه اے بــا10 ســال ســابــقــه دراڪــثــرشــرڪــتــهاوبــرنــدهاے بــزرگ ومــعــتــبــردرایــران
تــلــفــنــ09124609338

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۵ : ۴۲ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.