تقاضانامه ثبت برند بین المللی

تقاضانامه ثبت برند بین المللی
تقاضانامه ثبت برند بین المللی
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود.
ثبت برند بین المللی، مستلزم تسلیم تقاضانامه ثبت علامت، خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر می باشد.در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم می شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می شود، شخصی که تقاضانامه ( تقاضانامه اصلی ) به نام اوست، می تواند با رعایت مقررات پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید ، از طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ، حمایت از علامت خود را در قلمرو طرف های متعاهد تضمین کند. مشروط بر اینکه :
( یک ) در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت مبدا را انجام داده است ، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آن جا باشد،
( دو ) در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت مبدا را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی یا تجاری در آن جا باشد.
تقاضانامه ثبت بین المللی، از طریق اداره ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلی را انجام داده است بر حسب مورد، به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.
هر تقاضانامه بین المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در آیین نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدا ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در تقاضانامه بین المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی، در تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی، حسب مورد ، موجد است. علاوه بر این، اداره مزبور موارد ذیل را درج خواهد کرد :
1- در مورد تقاضانامه اصلی، تاریخ و شماره آن تقاضانامه،
2- در مورد ثبت اصلی، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه ای که ثبت اصلی از آن ناشی شده است.
اداره مبدا همچنین تاریخ تقاضانامه بین المللی را ذکر خواهد کرد.
متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آن ها، حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را برحسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم ، قید کند. اگر متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین المللی ، کالاها یا خدمات را در طبقات مناسب طبقه بندی خواهد کرد. دفتر بین المللی، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با کمک اداره مبدا کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر بین المللی، نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت درخواست نماید ، از او درخواست خواهد شد که :
( یک ) مراتب را قید کرده و اطلاعیه ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ های مورد درخواست مشخص شده است به تقاضای بین المللی خود منضم نماید،
( دو) به تقاضانامه بین المللی خود نسخه های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین المللی داده می شود پیوست خواهند شد.
دفتر بین المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده 2 ثبت آن ها تقاضا شده است، به ثبت خواهد رساند. ثبت بین المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه بین المللی در اداره مبداء خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین المللی طی دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه بین المللی را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه بین المللی ظرف مدت مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ تقاضانامه بین المللی توسط دفتر بین المللی دریافت شده است. دفتر بین المللی بدون تاخیر، مراتب ثبت بین المللی را به اطلاع دارات ذینفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی در تشریه ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر می کند به چاپ خواهد رسید. چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه بین المللی درج می شود.
به منظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی ، هر اداره طبق شرایط مقرر توسط مجمع ، تعدادی از نسخه های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف، از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور از نظر تمام طرف های متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمی توان از مالک ثبت بین المللی درخواست کرد.
حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط به درخواست شخصی که تقاضانامه بین المللی را تسلیم می نماید یا شخصی که مالک ثبت بین المللی است، به قلمرو هر طرف متعاهدی گسترش خواهد یافت. با وجود این، در مورد طرف متعاهدی که اداره آن ، اداره مبدا است ، چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.
هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به قلمرو هر طرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین المللی ذکر خواهد شد.
ثبت شرکت فکر برتر

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
سایت: www.companyregister.ir
تلفن: 42143-021
ایمیل: info@companyregister.ir

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ ۴۰ : ۱۷ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.