خدمات مالی و مالیاتی موسسه پادگستر

خدمات مالی و مالیاتی موسسه پادگستر
خدمات مالی و مالیاتی موسسه پادگستر
خدمات مالی ما :

* حسابداری دستي و نرم افزاری

* اصلاح و بستن حساب ها

* تهيه گزارشات داخلي و مديريت

* تجزيه و تحليل وضعيت شرکت و تهيه گزارش تحليلي

* ايجاد رويه های مناسب هر شرکت جهت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وری

* تهيه و تنظيم بودجه سال هاي آتی ( بر اساس چشم انداز شرکت )

خدمات مالياتي ما :

* تنظيم اسناد مالياتی

* تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتی ( عملکرد ، ارزش افزوده ، گزارش فصلی و … )

* تهيه و تنظيم صورتهای مالی جهت حسابرسی و بانک ها

* دفاعيه مالياتی و تهيه لايحه

* ارتباط موثر بين وضعيت مالی و مالياتی و تهيه گزارشات شفاف

خدمات آموزشی ما :

* آموزش حسابداری ( حسابدار )

* آموزش حسابداری حرفه ای ( حسابدار ارشد – رئيس حسابداری )

* آموزش افراد مشغول به کار در شرکت ها

* آموزش حسابداری نرم افزاری و بهره برداری مناسب از کدينگ

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.