فروش ویژه تجهیزات وایرلس با تخفیف و ارسال بار رایگان

فروش ویژه تجهیزات وایرلس با تخفیف و ارسال بار رایگان
فروش ویژه تجهیزات وایرلس با تخفیف و ارسال بار رایگان
نام کالاهای موجود در انبار آوات نوین
:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::

آنتن کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6ACx2
آنتن کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P9AC2
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P4E
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-4958P6
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158BKT
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P9
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758P6Ax2
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P4
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6A
اسپلیتر کنبوتونگ GFQ-4Y-5158F
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TQJ-5800AT
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5800SPL
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-4958P6ACx2
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-2400IA
آنتن بی سیم کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5158P9A
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5158P6ACx2
نویزگیر آنتن کنبوتونگ BL-5500N-JK
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758SPL9A
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5158J
آنتن بی سیم کنبوتونگ Kenbotong TQJ-2325A12
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5158P6AC
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5800SPL9
آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758P9Ax2
اسپلیتر کنبوتونگ GFQ-3Z-5158:
روتربرد وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD
باکس روتربرد میکروتیک CA493
روتربرد میکروتیک RB450G
روتر وایرلس میکروتیک RB951-2n
RouterBoard Mikrotik RB450G
روتربرد وایرلس میکروتیک RB911G-2HPnD
RouterBoard Mikrotik RB411GL
روتربرد میکروتیک RB850Gx2
Router Board Mikrotik RB751U-2HnD
روتر میکروتیک CCR1036-12G-4S-EM
باکس روتربرد میکروتیک CA433U
Router Switch Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
روتربرد وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD
روتربرد وایرلس میکروتیک RB911-5HnD
Router Access Point Mikrotik 951Ui-2HnD
روتر میکروتیک RB2011LS-IN
روتربرد وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S-1SPlus
روتربرد وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD
روتربرد میکروتیک RB493AH
روتر میکروتیک RB2011L-IN
باکس روتربرد میکروتیک CA150
باکس روتربرد میکروتیک CAOTU
روتربرد میکروتیک RB450
روتربرد وایرلس میکروتیک RB911-2Hn
روتر وایرلس میکروتیک RB941-2nD
روتربرد میکروتیک RB411GL
کارت وایرلس روتربرد میکروتیک R52Hn
روتربرد وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD
روتر میکروتیک CCR1036-12G-4S
روتر میکروتیک RB1200
Router Cloud Core Mikrotik CCR1036-8G-2S Plus-EM
روتر میکروتیک RB800
کارت وایرلس روتربرد میکروتیک R5SHPn
روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD
روتر میکروتیک CCR1036-8G-2SPlus-EM
RouterBoard Mikrotik CCR1036-12G-4S
روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM
روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HnD
روتر وایرلس میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN
روتربرد میکروتیک RB433
روتر میکروتیک CCR1016-12G
روتر میکروتیک RB2011iL-RM
روتربرد میکروتیک RB433AH
روتربرد میکروتیک RB411AH
RouterBoard Mikrotik CCR1016-12G
روتر میکروتیک RB750UP
روتر میکروتیک RB750GL
روتر میکروتیک CCR1016-12S-1SPlus
روتر میکروتیک CCR1009-8G-1S
روتربرد میکروتیک RB711-5Hn
روتر وایرلس میکروتیک RB751U-2HnD
روتر میکروتیک CCR1036-8G-2SPlus
روتر میکروتیک RB750
روتر میکروتیک RB1100AHx2
سوئیچ روتر میکروتیک CRS212-1G-10S-1SPlus-IN
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-IN
سوئیچ روتر میکروتیک CRS226-24G-2SPlus-IN
سوئیچ روتر میکروتیک CRS226-24G-2SPlus-RM
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM
سوئیچ روتر میکروتیک CRS109-8G-1S-2HnD-IN
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN
سوئیچ شبکه میکروتیک RB260GS
سوئیچ شبکه میکروتیک RB250GS
Switch Cisco WS-C2960S-48TS-S
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24-S
Switch Cisco WS-C2960S-24TS-S
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L
Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-S
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960CG-8TC-L
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960C-8TC-L
سوئیچ 48 پورت سیسکو Cisco 3750V2 48PS-S
سوئیچ 24 پورت سیسکو Cisco 2960G 24TC-L
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-L
ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus31DLC10D
ماژول فیبر نوری میکروتیک S-31DLC20D
ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus85DLC03D
آنتن بی سیم تی پی لینک TP-Link TL-ANT2415D
رادیو نانو بیم یوبیکیوتی M5 M300
رادیو نانو استیشن یو بیکیوتی M5
ماژول رادیو وایرلس یوبیکیوتی XR71-A
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-AC
رادیو نانوبیم یوبیکیوتی M5-16
رادیو نانو استیشن لوکو یوبیکیوتی M2
آنتن یوبیکیوتی AirGrid M5 23dBi
رادیو نانوبیم یوبیکیوتی M5-19
رادیو وایرلس یوبیکیوتی Rocket M5
رادیو نانو استیشن یو بی کیو تی Loco M5
ماژول رادیو وایرلس یوبیکیوتی xr5
رادیو یونیفای یو بی کیو تی UAP
رادیو وایرلس یوبیکیوتی AirFiber 5U
آنتن یوبیکیوتی AirGrid M5 27dBi
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-LR
رادیو وایرلس یوبیکیوتی Bullet M2 HP
ماژول رادیو وایرلس یوبیکیوتی Ubiquiti xr2
رادیو وایرلس یوبیکیوتی airFiber AF24
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-PRO
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-AC Outdoor
رادیو نانو استیشن یوبیکیوتی M2
رادیو وایرلس یوبیکیوتی Bullet M5 HP
رادیو یونیفای یوبیکیوتیUAP-Outdoor
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-Outdoor5
رادیو وایرلس یوبیکیوتی PowerStation 5
ماژول رادیو وایرلس یوبیکیوتی xr9
رادیو وایرلس یوبیکیوتی Rocket M2
رادیو نانو بیم یوبیکیوتی M5 M400
رادیو نانوبم یوبیکیوتی
رادیو وایرلس یوبیکیوتی PowerBeam
آنتن یوبیکیوتی Airmax Sector Anten
RouterBoard Mikrotik BaseBox 5
RouterBoard Mikrotik SXT 5 ac
رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2
رادیو وایرلس میکروتیک RBQRTG-2SHPnD
رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA-52HPN
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD-SA
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT2nDr2
رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-2HnD
BaseBox5 Mikrotik RB912UAG-5HPnD
RouterBoard Mikrotik QRT5
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD-NM
رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacT-NM
آنتن میکروتیک Radome Cover Kit
رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacT-NM
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-HGr2
آنتن میکروتیک MTAD-5G-30D3-PA
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTKit
رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT
رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPacD-NB
MikroTik Radio SEXTANT G 5HPnD
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HnD
رادیو میکروتیک SXT SA5
رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn
رادیو میکروتیک Netmetal 5
رادیو وایرلس میکروتیک RBSEXTANTG-5HPnD
رادیو میکروتیک SXT HG5
رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal2SHPn
آنتن وایرلس کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5800P6
پیگتیل کنبوتونگ LMR400

کابل محافظت شده یوبیکیوتی CAT5e Level2
کابل محافظت شده یوبیکیوتی CAT5e Level1
کابل میکروتیک Flex-guide
کابل میکروتیک ACUFL
Adapter Mikotik RBGPOE
اکسس پوینت پیکو استیشن یوبیکیوتی M2-HP
اکسس پوینت میکروتیک RBcAP2n
اکسس پوینت میکروتیک RBOmniTIKU-5HnD
اکسس پوینت میکروتیک RBmAP2n
اکسس پوینت میکروتیک RBOmniTikUPA-5HnD
آداپتور میکروتیک 24HPOW
آداپتور شبکه یوبیکویتی POE-24-24W
آداپتور میکروتیک RBPOE
ویرا ارتباطات آوات (آوات نوین)
ارسال بار رایگان
۲۴ ماه خدمات پس از فروش
۰۲۱-۸۸۳۴۳۶۶۵
۰۲۱-۸۸۳۴۷۹۴۴
www.avatnovin.com
@avatnovin_bot

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.