دستگاه میکرودرم خانگی pmd beauty

دستگاه میکرودرم خانگی pmd beauty
دستگاه میکرودرم خانگی pmd beauty
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮودرم خانگی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻩی دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن واﮐﯿﻮم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩ ( Spinning Disc) را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﺸﻦدر هم آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را درﺧﺸﺎن، ﺻﺎف و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺮﺳﻮﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮودرم ﺧﻄﻮط وﭼﺮوک، ﺟﻮشها و اﮐﻨﻪها و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺖ روی ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهد.ﭘﺲ از درﻣﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﭘﯿﺶ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﻣﯿﮑﺮودرم خانگی ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪهمﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﻣﺎنهای ﻣﯿﮑﺮودرم اﺑﺮﯾﮋن ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ همﺮاﻩ دارﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﭘﺮﺳﻮﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮودرم ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺎﮐﺸﻦ واﮐﯿﻮم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻋﺎﻟﯽ، ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ (Spinning Disc)اﻧﺤﺼﺎری دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺮدنﺳﻠﻮلهای ﻣﺮدﻩ و راﮐﺪ ﭘﻮﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﺗﺤﺮﯾﮏروﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

یک سال گارانتی تعویض آمیتیس تجارت ماندگار

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ویدئوهای طرز کار دستگاه به شماره 09120656550 در تلگرام پیام دهید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ ۰۷ : ۰۹ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.