منشی خانم حقوق ثابت جهت شرکت

منشی خانم حقوق ثابت جهت شرکت
منشی خانم حقوق ثابت جهت شرکت
منشی خانم حقوق ثابت
جهت شرکت میرداماد
و شعبه جنوب تهران
با حقوق و مزایا
و یک نفر منشی مدیر عامل کم تر از ۲۵سال جهت شرکت بازرگانی
فقط مجرد. استان تهران و حومه تهران.
با امکان اسکان و خوابگاه ، نزدیک شرکت.
مصاحبه:دفتره مرکزی (حوالی مترو میرداماد)
شرایط فقط
فقط تلگرام. مرسی.
۰۹۱۲۲۴۹۸۳۸۶
#منشی #خانم #جوان #منشی خانم #منشی با حقوق بالا #حقوق بالا #حقوق خوب #منشی خانم حقوق بالا #منشی با حقوق خوب #منشی دختر #منشی دوشیزه #استخدام #استخدام منشی خوش برخورد #منشی خانم ظاهر خوب #منشی روابط عمومی بالا #روابط عمومی بالا #منشی با روابط عمومی #منشی با حقوق و مزایا #منشی شرکت #منشی جهت شرکت #استخدام منشی جهت شرکت #منشی حقوق ثابت #منشی حقوق بالا ثابت #منشی با حقوق ثابت #منشی خانم با حقوق ثابت #منشی تهران #استخدام منشی خانم جوان #حومه تهران منشی #منشی خانم جوان #کار منشی #منشی استخدام شرکت #کار با حقوق ثابت #کار حقوق بالا ثابت #کار منشی حقوق ثابت #کار منشی با حقوق ثابت #حقوق ثابت منشی #حقوق ثابت #حقوق #ثابت #شرکت شمال تهران #شرکت غرب تهران #کار منشی غرب تهران #استخدام منشی خانم شمالشهر #شمال شهر #شعبه غرب تهران #شعبه مرکزی شرکت #استخدام منشی دختر خانم #منشی خانم ظاهر اراسته #خانم شرایط کمتر از سی سال #منشی سن بیست سال #منشی جنوب غرب تهران #منشی جنوبغرب تهران #جنوب تهران #منشی غرب تهران #منشی جنوب تهران #استخدام منشی جنوب تهران #منشی شمال تهران #استخدام منشی شمال شهر #منشی حقوق ثابت خوب #حقوق ثابت شرکت خوب

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۴ : ۰۴ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.