تدریس خصوصی و آموزش تحقیق در عملیات نرم

تدریس خصوصی و آموزش تحقیق در عملیات نرم
تدریس خصوصی و آموزش تحقیق در عملیات نرم
آموزش تحقیق در عملیات نرم
با رویکرد مدلسازی مسئله
#SOR #PSM #OPERATION #RESEARCH #SOFT_OR
مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

تحقیق در عملیات نرم
رویکردهای ساختاردهی مسئله
تحقیق در عملیات
پارادایم ها ، روش شناسی ها و روش ها در علم مدیریت
پارادایم بهینه سازی، یادگیری، انتقادی
رویکرد ساختاردهی مسئله PSM
سیستم های نرم SSM
الگوریتم در سیستمهای نرم
تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک
استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه
JOURNEY MAKING
CATWOE
STRATEGIC CHOICE APPROACH
ROBUSTNESS ANALYSIS
COGNITIVE MAPPING
DRAMA THEORY AND CONFRONTATION ANALYSIS
GAME THEORY
INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING
IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS
MICMAC
ANP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
DEMATEL

مهندس وارسته

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۳۸ : ۰۷ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.