لوازم کامل ارزش ماسه

لوازم کامل ارزش ماسه
لوازم کامل ارزش ماسه
این آزمایش مقادیر نسبی مواد رس مانند، ذرات چسبنده و یا گرد و خاک موجود در مصالح ریزدانه (که باعث کاهش مقاومت می شوند) را بیان می کند.
باقی تجهیزات و وسایل آزمایش دانه بندی خاک به شرح زیر ارائه میگردد:
1- الک (سرند)
2- شیکر الک
3- ست کامل لوازم هیدرومتری
4- لوازم کامل ارزش ماسه
5- شیکربرقی ارزش ماسه
6- محلول استوکس

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۳۴ : ۰۸ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.