شرکت های خارجی و ثبت آن در ایران

شرکت های خارجی و ثبت آن در ایران
شرکت های خارجی و ثبت آن در ایران
مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها،فعالیت شرکت های خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آن ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است.بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجاری،قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید(هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد،قانون ثبت شرکت ها تصریحی ندارد) جهت ثبت شرکت های خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.
1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت،نوع شرکت از قبیل سهامی،تضامنی و مختلط و غیره ،مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،تابعیت شرکت،مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا و سایر موارد مندرج در ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.
اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق(اظهارنامه و ضمایم آن)صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذی نفع مطالبه می نماید.بعد از طی مراحل فوق،مطابق ماده 20 نظامنامه"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه شرکت
2-اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد،اسم همه آن ها.
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند.
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضاکننده تصدیقی ارائه گردد.
ب-روش ثبت شعبه شرکت خارجی
اگر شرکت خارجی ثبت شده در ایران تقاضای تاسیس شعبه را نیز داشته باشد،باید اظهارنامه ثبت به فارسی،سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید(ماده 8 نظامنامه)
تبصره-ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
ج-ثبت تغییرات در شرکت های خارجی
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود.تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.(ماده 7 قانون ثبت شرکت ها)
د-مقررات جزایی
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر،تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به تاخیر پس از صدور حکم،متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد،دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود..(ماده 5 قانون ثبت شرکت ها)
http://kararegister.com/

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۱ : ۰۴ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.