ثبت نام کلاسهای تخصصی آموزش کار قبل از استخدام آغازشد.

ثبت نام کلاسهای تخصصی آموزش کار قبل از استخدام آغازشد
ثبت نام کلاسهای تخصصی آموزش کار قبل از استخدام آغازشد.
ثبت نام درکلاسهای تخصصی آموزش کارقبل ازاستخدام .
(باارائه گواهینامه پایان دوره آموزش کارعملی حسابداری قبل ازاستخدام)
ارائه بخشی ازکارهای اموزشی وکارباسیستم :
شامل: 1 - اموزش کامل کاربابیمه تامین اجتماعی تخلفات تخفیفات جریمه ها ،نرم افزارهای ارسال وپرداخت لیست های بیمه و....
2 - آموزش کامل کاربااداره کار قراردادها تسویه ها کارگزینی .تخلفات جریمه ها وتمام قوانین کار ازکارافتادگی بازنشستگی بیمه بیکاری استعلاجی و....
3- آموزش کاربااداره دارایی(سازمان امورمالیاتی کشور) انواع مالیاتها ،ترازنامه، صورتهای مالی ودفاترقانونی ،موارد تخلف جریمه وبخشودگیهاو....
4- آموزش کامل نرم افزارهای مرتبط باارسال انواع مالیات ها وترازنامه ها و....

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ۳۳ : ۰۶ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.