آموزش نرم افزار حسابداری پیوست

آموزش نرم افزار حسابداری پیوست
آموزش نرم افزار حسابداری پیوست
دپارتمان آموزشی موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا برگزار می کند:
کارگاه آموزشی نرم افزار حسابداری پیوست
محتوای دوره :
1- مدیریت دوره های مالی
2- معرفی انواع ارز
3- درختواره سرفصلها
4- گروه سرفصلها
5- مدیریت سرفصلها
6- درختواره تفصیلی ها
7- مدیریت سرفصلهای تفصیلی
8 -مدیریت ارتباط حسابها و تفصیلی ها
9- مدیریت کنترل حسابها و تفصیلی ها
10- مدیریت سرفصلهای ویژه
12- مشخصات سطوح حسابها
13- مدیریت الگوی سند
14- سند حسابداری
15- مدیریت کنترل اسناد
16- خلاصه اسناد حسابداری
17- عملیات تطبیق حساب
18- محاسبه کارمزد مانده حساب
19- دفتر روزنامه
20- دفتر حساب
21- دفتر مقداری
22- دفاتر حسابهای تفصیلی
23- دفتر تفصیلی در حساب
24- دفتر تجمعی حساب و تفصیلی
25- تراز آزمایشی
27- مرور حسابها

28- تراز ارزی حسابها

29- عملیات تسعیر حسابها

30- گزارش وضعیت ارزی حسابها

31- مقایسه عملکرد حسابها

32- دفتر حساب ارزی

33- پارامتریک

34- ترازنامه

35- صورت سود و زیان

36- معرفی مجموعه اسناد

37- گزارش خلاصه سند

38- دفتر قانونی بر اساس سند

39- دفاتر قانونی بر اساس خلاصه سند

40- معرفی عملیات انتقال حسابها

41- صدور سند افتتاحیه

42- صدور سند تسهیم حسابها

43- صدور سند بستن حسابها
44 - صدور سند اختتامیه و برگشت سند اختتامیه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۲۹ : ۰۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.