تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و Lisrel ، Amos و PLS

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و Lisrel ، Amos و PLS
تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و Lisrel ، Amos و PLS
انجام تحلیل های آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS و لیزرل Lisrel ، Smart PLS و ایموس Amos

-موضوعات پایان نامه و پژوهشی رشته های علوم انسانی و مدیریت

-با قیمت توافقی و پایین (هزینه بین 200000 تا 300000)
-پرداخت هزینه پس از تحویل کامل کار

-امکان انجام کاربه صورت غیرحضوری و از سراسر کشور

-آماده سازی فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

-انواع آمار توصیفی، سنجش پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) ، محاسبه انواع ضرایب همبستگی، تست نرمال بودن، آزمون های t،z،f ، تحلیل واریانس، آزمون های میانگین و مقایسه میانگین، آزمون های مربوط به رگرسیون خطی و شروط آن (آزمون های استقلال، نرمال بودن خطاها و هم خطی) و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از ورژن 23 و 24 نرم افزار اس پی اس اس

-مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار lisrel و همچنین امکان تحلیل با نرم افزارهای pls و Amos

-مشاوره رایگان
-پشتیبانی از کار تا پایان جلسه دفاعیه
-انجام تحلیل ها توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ارسال سوالات و کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرس ایمیل زیر:
r.pajohesh@gmail.com
و تلگرام: 09136036612

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۹ : ۲۰ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.