خدمات حسابداری پیمانکاری

کلیه خدمات مالی تخصصی حسابداری پیمانکاری- بخشی از مهارتهای مالیاتی و حسابداری :
1 ـ کلیه عملیات تخصصی حسابداری پیمانکاری
2 ـ تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ماده 169
3 ـ تهیه و تنظیم اظـهارنامه مالـیات بـر ارزش افزوده
4 ـ تهیه و تنظیم خلاصه لیست های مالیات بر حقوق ماهیانه
5 ـ تـهیــه و تنظیم لیــست بیــمه تـــآمـیــن اجتـــماعـــی
6- تهیه صورتهای مالی و گزارشهای مدیریتی وگزارش حسابرسی داخلی
7 ـ مشاوره مالیــاتی و اداره کار و تامین اجتمایی,ثبت شرکتها وقانون تجارت
8 ـ ثبــت نـام ارزش افـزوده ، ثبـت نـام کـد اقتـصـادی و تشکیل پرونده مالیاتی
9ـ تهیه لوایح ودفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتمایی
10 ـ تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفاتر قانونی مطابق آیین نامه تحریر دفاتر (ق.م.م)
11 ـ تنظیم آئیننامه هاودستورالعمل هاو نظامنامه های مالی درراستای بهینه سازی سیستم مالی شرکت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۲ : ۳۷ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.