فرش سجاده | فرش سجاده ای | فرش محراب

فرش سجاده فرش سجاده ای فرش محراب
فرش سجاده | فرش سجاده ای | فرش محراب
فرش سجاده آریا ،هدیه ای آسمانی از جنس نیایش

فرش خریدبا هدایای گنجینه از و نموده شرکت آریا نیایش جشنواره در آریا سجاده فرش صنایع ایسجاده

طلا های سکه ؛ سیاحتی و زیارتی سفرهای شاملارزنده نفیس فرشهایو مند بهره آریا سجاده فرشصنایع

شوید.

و هارمونی با متناسب ای سجاده فرش خلاقانه نوآورو های طرح و ها نگاره کننده تولید آریا سجادهفرش

آلات ازماشین مندی بهره با کشور سطح های نمازخانه و ها ؛مصلی تکایا ؛ ها حسینیه ؛ مساجددکوراسیون

ای سجاده فرش بافت پیشرفته وتکنولوژیک تنها عنوان ؛به نساجی الیاف ترین مرغوب از استفاده باو

تشریفاتی فرش و محرابی فرش کاربردهای با ای سجاده های فرشتولیدکننده هدایای ارایه با است مفتخر؛

تامین راستای در کوچک چند هر ؛گامی آریا نیایش هدایای جشنواره قالب در خود مشتریان به نفیس وارزنده

نیازمندیهای مساجد ؛ حسینیه ها ؛ تکایا , نمازخانه ها و سایر مکانهای آیینی بردارد .

هزار بوسه نثـار قدوم شما نمازگران که مارا به نوکری درگاه حق عادت داد .

از فرش تا عرش ؛با فرش سجاده آریا

تلفن تماس :9-02188935408

www.AriAcArpet.irوب سایت :

برای دیدین کلکسیون فرش سجاده به لینک زیر بروید :

http://www.ariacarpet.ir/fa/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=36&Itemid=63

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ۴۰ : ۰۱ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.