مطالعات ژئوتکنيک (آزمايشگاه خاک)

مطالعات ژئوتکنيک آزمايشگاه خاک
مطالعات ژئوتکنيک (آزمايشگاه خاک)
شرکت ژئو سازه افتخار دارد در راستاي نيازهاي فني آزمايشگاهي کشور جهت پروژه هاي شهري و غير شهري ، خدمات مهندسي ژئوتکنيک (مکانيک خاک و پي) را در بخش هاي زير به کارفرمايان محترم ارائه نمايد:

- انجام حفاري هاي سطحي و زير سطحي به همراه نمونه گيري هاي دست خورده و دست نخورده تا عمق هاي زياد
- انجام آزمايش هاي صحرائي متفاوت همانند آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) ، نفوذ مخروط (CPT) ، برش پره (VST) ، بارگذاري صفحه (PLT) ، برش درجا (In-Situ Shear Test) ، ژئو فيزيک (درون گمانه اي يا دانهول) (Downhole) ، ژئو الکتريک ، پرسيومتري به روش منارد و ...
- انجام تست هاي فيزيکي و شيميايي بر روي نمونه هاي خاک در قالب آزمايش هاي سه محوري استاتيکي و سيکلي ، برش مستقيم ، تک محوري ، ظرفيت باربري کاليفرنيا (CBR) ، دانه بندي با الک و هيدورمتري ، تعيين چگالي ويژه ، حدود اتربرگ ، تعيين نفوذپذيري ، تعيين درصد مواد شيمايي و PH ، ستون تشديد و ...
- انجام آزمايش کاني شناسي و تعيين درجه آزادي نمونه هاي سنگ (مناسب جهت عمليات اکتشاف و استخراج معدن)
- ارائه پروفيل زمين شناسي منطقه و گسل هاي اطراف
- انجام مطالعات لرزه خيزي و بررسي اثرات ساختگاه و تعيين طيف ويژه ساختگاه (انجام اين آزمايش براي سازه هاي نزديک به گسل و با درجه اهميت بالا اکيداً توصيه مي شود.)
- تعيين ظرفيت باربري پي و عمق مجاز گودبرداري ، ارائه روش هاي مناسب پايدارسازي گود براي گودبرداري هاي عميق ، ارائه روش هاي مناسب براي تحکيم بستر و افزايش ظرفيت باربري ، ارائه روش هاي مقابله با روانگرايي و ...
- ارائه گزارش ژئوتکنيک (مطالعات خاک) با تاييديه شهرداري و ستاد بحران شهر تهران (خاک تيپ 2 و تيپ 3)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ ۴۵ : ۳۷ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.