حسابداری ،حسابرسی ،تنظیم اظهارنامه مالیاتی کد اقتصادی

حسابداری ،حسابرسی ،تنظیم اظهارنامه مالیاتی کد اقتصادی
حسابداری ،حسابرسی ،تنظیم اظهارنامه مالیاتی کد اقتصادی
تهیه صورتهای مالی(اصلی-تلفیقی)
ارائه سیستم ونرم افز ارهای مکانیزه مالی
طراحی سیستمهای کنترل داخلی
تهیه-تکمیل لوایح و دفاعیه ها
حضور در هیئت های حل اختلاف
تهیه-تنظیم اظهارنامه مالیاتی
عدم فعالیت.
دفتر نویسی( توسط کارشناس ارشد حسابداری-حسابرسی-کارشناس رسمی قوه قضاییه-عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اخذ کد اقتصادی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰ : ۵۱ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.