طرح و اجرای سقف کاذب و نما شرکت کدکن

طرح و اجرای سقف کاذب و نما شرکت کدکن
طرح و اجرای سقف کاذب و نما شرکت کدکن
ضمن ارسال کاتالوگ محصولات شرکت کدکن قیمت های حدودی مصالح سقف کاذب در سال 90 در تهران به شرح زیر اعلام می گردد.
1- تهیه و نصب سقف کاذب دامپای آلومینیومی 10سانتیمتر بدون سوراخ هر مترمربع 335,000ریال
2- تهیه و نصب سقف کاذب دامپای آلومینیومی10سانتیمتر سوراخدار N2 هر مترمربع345,000ریال
3- تهیه و نصب سقف کاذب دامپای آلومینیومی10سانتیمتر سوراخدار N1 هر مترمربع350,000ریال
4- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالونF150 هر مترمربع400,000 ریال
5- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالون R84 بدون مغزی معکوس هر مترمربع330,000 ریال
6- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالون R84 با مغزی معکوس هر مترمربع 440,000 ریال
7- تهیه و نصب سقف کاذب مشبک60�60 با تایل مینرال (Usg مشابه آرمسترانگ( و AMFهر مترمربع 240,000 ریال
8- تهیه و نصب سقف مشبک60�60 با تایل آلومینیومی بدون سوراخ به ضخامت 7/0 هر مترمربع 320,000 ریال
9- تهیه و نصب سقف مشبک60�60 با تایل آلومینیومی سوراخدار به ضخامت 7/0 میلیمتر هر مترمربع 350,000 ریال
10- تهیه و نصب سقف مشبک 60�60 با زیرسازی مخفی هر مترمربع 420,000ریال
11- تهیه و نصب سقف مشبک تایل مرکب حفره ای 80�80 سانتیمتر از قرار هر مترمربع 550,000 ریال
12- تهیه و نصب سقف کاذب با ورق پانچ متال و پروفیل مربوطه (بدون آهنکشی) از ورق 7/0 میلیمتر از قرار هر مترمربع 440,000 ریال
13- تهیه و نصب سقف کاذب با ورق پانچ متال وپروفیل مربوطه( بدون آهنکشی) از ورق 1 میلیمتر از قرار هر مترمربع 480,000 ریال
14- ناودانی گرد مورد نیاز از قرار هر مترطول 50,000 ریال
15- تهیه و نصب سقف کاذب از ورق کامپوزیت 3 میلیمتربا پروفیل H هر مترمربع 750,000ریال (بدون آهنکشی)
16- تهیه و نصب نمای کامپوزیت از ورق 4 میلیمتربا پروفیل H هر مترمربع 900,000 ریال (بدون آهنکشی)
17- تهیه ونصب سقف مشبک آلومینیومی رنگی با شبکه حدود 40�40 و پرکننده ورق پریسماتیک خارجی هر مترمربع 600,000 ریال
18- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 7/8�7/8 هر مترمربع 515,000 ریال
19- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 5�10�10 هر مترمربع 495,000 ریال.
(در صورت استفاده از ورق آنادایز با رنگ (مسی ، طلائی و سیلور) هر مترمربع 1,250,000 ریال می باشد.)
20- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 9�15�15 هر مترمربع 630,000 ریال
21- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 9�20�20 هر مترمربع 578,000 ریال
22- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 9�30�30 هر مترمربع 505,000 ریال
23- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 19�40�40 هر مترمربع 610,000 ریال
24- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم 19�50�50 هر مترمربع 556,000 ریال
25- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم19 �60�60 هر مترمربع 525,000 ریال
26- تهیه و نصب سقف بافل 20�40�40 سانتیمتر هر مترمربع 1,150,000 ریال
27- تهیه و نصب سقف بافل 20�60�60 سانتیمتر هر مترمربع 1,300,000ریال
28- تهیه و نصب سقف کاذب گریلیوم پره ای 10�10 هر مترمربع630,000 ریال
29- تهیه و نصب سقف کاذب لوکسالون پره ای 10�10 هر مترمربع 380,000 ریال
30- آهنکشی جهت زیر سقف های فوق درصورت نیاز هر مترمربع215,000 ریال
32- به قیمت های فوق 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

باتقدیم احترام
شرکت کدکن

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ ۵۸ : ۱۱ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.