23سال سابقه کاردرحوزه مدیریت طرح وتوسعه وبرنامه ریزی سازمانی …

23سال سابقه کاردرحوزه مدیریت طرح وتوسعه وبرنامه ریزی سازمانی .آمادگی برای مشاوره وکاردرحوزه طرح وبرنامه ریزی شرکتها

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.