20متر مغازه درپاساژ مرکز کامپیوترایران دارای آب اشتراکی …

20متر مغازه درپاساژ مرکز کامپیوترایران دارای آب اشتراکی سقف کاذب به ارتفاع 1/5متر جهت استفاده انبار

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.