سمند سورن از 86 تا 90 سفید رنگ نیازمندم تر تمیز

سمند سورن از 86 تا 90 سفید رنگ نیازمندم تر تمیز

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

فروشنده سمند سورن 88، فنی سالم، کامل رنگ، شش ماه بیمه، 70 هزار کارکرد، قیمت 17.300

سورن 88

علی رضا شعبانی فرد
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.