خريدار زمين به قيمت حداكثر 25 ميليون داراي سند ثبتي در حومه …

خريدار زمين به قيمت حداكثر 25 ميليون
داراي سند ثبتي در حومه تهران
شهريار، انديشه، ملارد، مارليك و ...

تهران، شهریار

تا تاریخ پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

اندیشه-شهرک مریم یک قطعه زمین مسکونی موقعیت بر 12 متری فروشنده واقعی


کامران خطیبی
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.