آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک و مستغلات - استان هرمزگان

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک و مستغلات» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک و مستغلات» اینجا کلیک کنید.

پروانه کسب وگواهی مهارت

پروانه کسب وگواهی مهارت , فردین صالح شاه نشین به شماره , پرونده 8630دراتحادیه املاک , فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

سند مالکیت کیا اپتیما

سند مالکیت کیا اپتیما , به شماره شهربانی , 816 س 61 ایران 10 , به شماره شاسی , KNAGW414BG5067017 , به …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت هوشمند رانندگی به

کارت هوشمند رانندگی به , شماره 2136237 بنام , آقای علی اکبر همتی مفقود , گردیده و فاقد اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه وکالت اینجانب علیرضا

پروانه وکالت اینجانب علیرضا , شمشیری فرزند علی اصغر به , شماره پروانه 16670 مفقود شده

تلفن: و از درجه اعتبار ساقط مي باشد  


نیازمندیهای همشهری

جوازنانوایی بشماره پروانه

جوازنانوایی بشماره پروانه , 1376 / 1354 کدشناسه صنفی , 0424689837نام علی اکبرابوترابی , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی سازمان بازرسی کل

کارت شناسایی سازمان بازرسی کل , کشور بنام احمد علی آبادی فراهانی , فرزند محمد با اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

سندمالکیت206مدل81ش

سندمالکیت206مدل81ش , پلاک823م28 ایران88ش شاسی , 81601131مفقودگردیده و , ازدرجه اعتبارساقط میباشد

 


نیازمندیهای همشهری

مجوز حمل سلاح شکاری عباس

مجوز حمل سلاح شکاری عباس , بهرامی به شماره سریال2123933 , 27 / 6 / 95 مفقود گردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سند سبز راهور خودرو پراید

سند سبز راهور خودرو پراید , ش انتظامی ایران77 977 ب 76 , مفقود گردیده و , از درجه اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

شرکت تامین ترابر ایرانیان

شرکت تامین ترابر ایرانیان , بدین وسیله اعلام مینماید اصل , گواهی موضوع تبصره1ماده143 …

 


نیازمندیهای همشهری

فرم شماره220342 و220343

فرم شماره220342 و220343 , بنام‎عبداله‏سهرابی‏ادبی -چهاردانگه , خ‏شهیدجان‎‏زمینی-ک مکتب …

 


نیازمندیهای همشهری

قرارداد 5برگی

قرارداد 5برگی , مسکن مهرپرندپروژه کیسون , فاز 6زون5 به شماره , 91/137/13711 , به تاریخ 91/12/14 , …

 


نیازمندیهای همشهری