اجرای طرحهای نگهبانی، حراستی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی، حراستی , (در کلیه نقاط تهران) ,

۰۹۱۲۲۲۵۷۲۹۶ ـ ۶۶۹۴۰۵۱۶


همشهری

مشاوره انتظامی و ارائه دهنده

موسسه حامی نظم پویا , مشاوره انتظامی و ارائه دهنده , خدمات حفاظتی و مراقبتی ,

۰۹۱۲۳۸۴۸۵۷۰ و ۲۲۰۹۶۰۸۰


همشهری

مجری امور حفاظتی و حراستی

موسسه نظم آفرین حافظ , مجری امور حفاظتی و حراستی ,

۰۹۱۲۶۷۱۰۱۲۵ ۶۶۶۷۷۰۷۷ و ۳۳۴۳۸۹۷۷


همشهری

برای اماکن ونمایشگاه هاومراسم

تحت نظارت نیروی انتظامی , برای اماکن ونمایشگاه هاومراسم , ارائه خدمات حراستی ونگهبانی …

۸۸۳۵۵۴۹۵ و ۸۸۲۲۴۱۳۷


همشهری

(در کلیه نقاط تهران)

(در کلیه نقاط تهران) , اجرای طرحهای نگهبانی، حراستی , موسسه حفاظتی مراقبتی

۰۹۱۲۲۲۵۷۲۹۶ ـ ۶۶۹۴۰۵۱۶


همشهری

خدمات حفاظتی و مراقبتی

خدمات حفاظتی و مراقبتی , مشاوره انتظامی و ارائه دهنده , موسسه حامی نظم پویا

۰۹۱۲۳۸۴۸۵۷۰ و ۲۲۰۹۶۰۸۰


همشهری

(در کلیه نقاط تهران)

(در کلیه نقاط تهران) , اجرای طرحهای نگهبانی، حراستی , موسسه حفاظتی مراقبتی

۰۹۱۲۲۲۵۷۲۹۶ ـ ۶۶۹۴۰۵۱۶


همشهری

ارائه خدمات حراستی ونگهبانی

ارائه خدمات حراستی ونگهبانی , برای اماکن ونمایشگاه هاومراسم , تحت نظارت نیروی انتظامی

۸۸۳۵۵۴۹۵ و ۸۸۲۲۴۱۳۷


همشهری

(در کلیه نقاط تهران)

(در کلیه نقاط تهران) , اجرای طرحهای نگهبانی، حراستی , موسسه حفاظتی مراقبتی

۰۹۱۲۲۲۵۷۲۹۶ ـ ۶۶۹۴۰۵۱۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی