آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نسخه پیچ

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» اینجا کلیک کنید.

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مسلط

نسخه پیچ مسلط , حداقل با10سال سابقه کار , شیفت 15 الی2(داروخانه خانی آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مسلط

نسخه پیچ مسلط , حداقل با10سال سابقه کارشیفت , 23الی 10داروخانه میدان قز وین

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۷۹۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر آقا و آشنا به

نسخه پیچ ماهر آقا و آشنا به , ایمن افزارجهت داروخانه واقع , درسعادت آباد-9صبح تا9شب

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۹۵۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر و مسلط به

نسخه پیچ ماهر و مسلط به , سیستم ایمن افزارو وکیل درمحدوده , انقلاب وبلوارفردوس شرق نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۶۷۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه بعنوان

کار در داروخانه بعنوان , نسخه پیچ پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱ ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر و مسلط به

نسخه پیچ ماهر و مسلط به , سیستم ایمن افزارو وکیل درمحدوده , انقلاب وبلوارفردوس شرق نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۶۷۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه بعنوان

کار در داروخانه بعنوان , نسخه پیچ پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱ ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه بعنوان

کار در داروخانه بعنوان , نسخه پیچ پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱ ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ با سابقه کار

نسخه پیچ با سابقه کار , جهت کاردر داروخانه , واقع در سعادت آباد

تلفن: ۰۹۳۷۱۱۸۱۸۱۵  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کار در داروخانه بعنوان

کار در داروخانه بعنوان , نسخه پیچ پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱ ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرداروخانه

دعوت به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۴۴۷۲ ـ ۶۶۴۰۳۷۹۰ ۴۴۲۳۱۷۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا

نسخه پیچ آقا , دارای 4 سال سابقه کار , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۱۳۷۹۱  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه

ازعلاقمندان به کاردرداروخانه , پس از کارورزی رایگان , دعوت به همکاری می گردد

تلفن: ۷۷۹۳۱۸۴۰ ـ ۶۶۱۲۲۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری