آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - منشی (در منزل)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - منشی (در منزل)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - منشی (در منزل)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

3نفرآشنا به فروش تلفنی

3نفرآشنا به فروش تلفنی , 5جلسه حضوری , محدوده‏متروتجریش،فرمانیه

تلفن: ۲۲۲۱۰۷۱۰  


نیازمندیهای همشهری

منشی خانم جهت بخش مشاوره

منشی خانم جهت بخش مشاوره , (3ساعت کاری = 1میلیون تومان) , آموزشگاه زبان منوچهرزاده

تلفن: ۴۲۹۱۲۱۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی منشی در منزل

به تعدادی منشی در منزل , یا نیروی کار پاره وقت , با روزی 2 ساعت کار نیازمندیم

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی منشی جهت کار

تعدادی منشی جهت کار , در منزل خودشان نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ - ۶۶۲۷۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری