جویای کار طلاسازی

پسری 28ساله و جویای کار هستم با دوسال سابقه کار در حرفه طلاسازی..پرداخت کردن..تراش سنگ.بساب …

۰۹۳۰۳۰۰۷۰۳۹

به کارگر ماهر و نیمه ماهر

به کارگر ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا آقا جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم

۶۶۷۴۳۴۲۶


روزنامه همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم

تعدادی مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۳۹۶۱۸۲ ۰۹۱۲۱۹۴۷۰۴۱


روزنامه همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم و

تعدادی مومکار ماهر خانم و , تعدادی خانم جهت سنگ روی موم , ماهریانیمه ماهردرمحل کار یا …

۳۳۶۸۰۱۹۹ - ۰۹۱۲۴۱۵۱۴۴۵


روزنامه همشهری

مومکار خانم باسابقه کار

مومکار خانم باسابقه کار , جهت طلاسازی نیازمندیم

۰۹۱۲۶۲۷۴۰۰۷ ۵۵۱۵۱۶۹۶


روزنامه همشهری

به تعدادی پادو و بساب کار

به تعدادی پادو و بساب کار , نیمه ماهر جهت کار در , جواهرسازی نیازمندیم

۵۵۹۸۱۲۰۱


روزنامه همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


روزنامه همشهری

بسابکار و جوشکار خانم یاآقا

بسابکار و جوشکار خانم یاآقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

۰۹۱۲۷۲۲۰۷۵۶و۵۵۸۹۳۴۸۳


روزنامه همشهری

بسابکار و پرداختکار

بسابکار و پرداختکار , جهت کارگاه تولید , زیورآلات برنجی

۰۹۱۲۱۱۳۴۹۲۵ - ۷۷۵۵۹۵۲۷


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار ماهر

تعدادی موم کار ماهر , خانم , نیازمندیم

۵۵۵۷۸۸۰۱


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا

کارگر ماهر طلا , سنگ روی موم ،جوشکار،بساب کار , ومخراجکار حقوق ثابت300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم (محیط خانمها مجزا) , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


روزنامه همشهری

به تعدادی پوست کار و

به تعدادی پوست کار و , پرداخت کار و مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

۵۵۱۵۹۴۱۷


روزنامه همشهری

مومکار خانم

مومکار خانم , نیازمندیم

۳۳۸۴۷۹۶۶


روزنامه همشهری

به یک موم کار خانم مسلط

به یک موم کار خانم مسلط , به دستگاه آسانسوری , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۴۵


روزنامه همشهری

موم کار خانم و

موم کار خانم و , بساب کار آقا ماهر یا , نیمه ماهر نیازمندیم

۵۵۵۹۶۱۲۷


روزنامه همشهری

مخراجکار ماهر

مخراجکار ماهر , و نیمه ماهر سنگی ، نیازمندیم

۰۹۱۲۳۸۴۵۰۵۸ ۲۲۳۹۶۳۸۵


روزنامه همشهری

به تعدادی مخراج کار و

به تعدادی مخراج کار و , پرداخت کار ماهر , نیازمندیم(شرکت سورنا)

۵۵۱۶۵۶۷۹


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار خانم

تعدادی موم کار خانم , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

۳۳۵۰۰۴۵۳


روزنامه همشهری

به یک موم کار خانم مسلط

به یک موم کار خانم مسلط , به دستگاه آسانسوری , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۴۵


روزنامه همشهری

بسابکار مومکار

بسابکار مومکار , آبکار و طراح ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۹۶۶۱۷۶ ـ ۸۸۸۶۱۷۸۶


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا

کارگر ماهر طلا , سنگ روی موم ،جوشکار،بساب کار , ومخراجکار حقوق ثابت300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

به تعدادی تراشکار

به تعدادی تراشکار , (مسلط به دستگاه NC ) , وجوشکارماهر النگو نیازمندیم

۵۵۶۰۷۴۷۷


روزنامه همشهری

دو نفر موم کار با بیمه

دو نفر موم کار با بیمه , و یک نفر طراح , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۱۴۷


روزنامه همشهری

مومکار خانم

مومکار خانم , نیازمندیم

۳۳۸۴۷۹۶۶


روزنامه همشهری

به تعدادی سازنده ماهر

به تعدادی سازنده ماهر , طلاسازی ، اره کار ، مخراجکار , و پرداخت کار نیازمندیم

۰۹۱۲۸۳۶۹۸۵۵


روزنامه همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , و بساب کار آقا , نیازمندیم (محدوده بازار)

۰۹۱۲۹۳۲۵۱۴۹ و ۳۳۶۵۸۶۳۱


روزنامه همشهری

به یک کارگر قلم زن طلا

به یک کارگر قلم زن طلا , ماهر یا نیمه ماهر و یا ساده , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۲۶۶۶۰۷


روزنامه همشهری

به یک نفر بساب کار ماهر

به یک نفر بساب کار ماهر , و تعدادی موم کار ماهر , و یک نفر پادو نیازمندیم

۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳


روزنامه همشهری

یکنفر بسابکار خانم

یکنفر بسابکار خانم , نیازمندیم ,

۷۷۶۱۱۰۷۵


روزنامه همشهری

به تعدادی آقا جهت

به تعدادی آقا جهت , کار در طلا سازی , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۷۰


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار خانم

تعدادی موم کار خانم , وارد یا مبتدی و بسابکار و , آبکار ماهر آقا نیازمندیم

۵۵۸۹۳۹۴۴


روزنامه همشهری

به یک آقا یا خانم

به یک آقا یا خانم , جهت کار در طلاسازی , و آشنا به برنامه کرل نیازمندیم

تهرانپارس ۷۷۷۱۷۰۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی طراح

به تعدادی طراح , مبتدی و نیمه ماهر , آشنا بهRhino و Matrix , و تعدادی خانم جوان مبتدی جهت , موم …

۵۵۸۹۱۴۰۴


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر آقا

نیروی کار ماهر آقا , در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم (تراشکارCNCوسازنده)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به یک نفر موم کار ماهر

به یک نفر موم کار ماهر , جهت کار در طلاسازی , محدوده بازار نیازمندیم

۵۵۱۵۷۰۳۶


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر خانم

نیروی کار ماهر خانم , جهت کار در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم(حداقل حقوق 900هزار)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


روزنامه همشهری

موم کار خانم و

موم کار خانم و , بساب کار آقا ماهر یا , نیمه ماهر نیازمندیم

۵۵۵۹۶۱۲۷


روزنامه همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم (محیط خانمها مجزا) , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


روزنامه همشهری

بسابکار ماهر یا نیمه ماهر

بسابکار ماهر یا نیمه ماهر , آقا نیازمندیم ,

۵۵۸۹۲۰۰۸


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار و بسابکار

تعدادی موم کار و بسابکار , خانم وآقامبتدی،نیمه ماهروماهر جهت , کار در انگشترسازی نقره …

۰۹۱۹۲۷۰۰۴۱۵


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر خانم

نیروی کار ماهر خانم , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا

کارگر ماهر طلا , سنگ روی موم ،جوشکار،بساب کار , ومخراجکار حقوق ثابت300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , مسلط به سنگ سوار کردن , روی موم نیازمندیم

۰۹۱۹۹۷۹۱۱۱۸


روزنامه همشهری

به یک مخراج کار خانم یا آقا

به یک مخراج کار خانم یا آقا , جهت سنگ سوارکردن روی‎طلا , وموم درکارگاه طلاسازی نیازمندیم

۵۵۵۷۳۹۰۵


روزنامه همشهری

بسابکار نیمه ماهر مسلط به

بسابکار نیمه ماهر مسلط به , جوشکاری و کارگرساده نیازمندیم

۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ ۵۵۸۰۵۹۲۷


روزنامه همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم (محیط خانمها مجزا) , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


روزنامه همشهری

تراشکار ماهر انواع طلا ونقره

تراشکار ماهر انواع طلا ونقره , آماده همکاری در کارگاه شما

۰۹۱۲۶۷۵۵۱۴۰ عباسي ۰۹۱۹۱۳۷۱۹۷۶


روزنامه همشهری

به یک مومکار ماهر و

به یک مومکار ماهر و , یک بسابکار جهت طلاسازی , نیازمندیم

۳۶۶۱۱۰۱۵


روزنامه همشهری

به یکنفر بسابکار ماهر

به یکنفر بسابکار ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸ ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳


روزنامه همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم و

تعدادی مومکار ماهر خانم و , تعدادی خانم جهت سنگ روی موم , ماهریانیمه ماهردرمحل کار یا …

۳۳۶۸۰۱۹۹ - ۰۹۱۲۴۱۵۱۴۴۵


روزنامه همشهری

به یکنفر کارگرساده یا

به یکنفر کارگرساده یا , نیمه ماهر جهت طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده بازار )

۵۵۶۲۵۹۱۶


روزنامه همشهری

به تعدادی پوست کار و

به تعدادی پوست کار و , پرداخت کار و مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

۵۵۱۵۹۴۱۷


روزنامه همشهری

کارخانه طلاسازی جهت تکمیل

کارخانه طلاسازی جهت تکمیل , پرسنل به تعدادی نیروی , آقا و خانم نیازمند است

۵۵۵۷۱۰۷۶


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار ماهر

تعدادی موم کار ماهر , خانم , نیازمندیم

۵۵۵۷۸۸۰۱


روزنامه همشهری

به کارگر ماهر و نیمه ماهر

به کارگر ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا آقا جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم

۶۶۷۴۳۴۲۶


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر آقا

نیروی کار ماهر آقا , در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم (تراشکارCNCوسازنده)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به چند نفر موم کار و

به چند نفر موم کار و , کارتمام کن سرویس و , جوشکار لیزر ماهر نیازمندیم

۵۵۵۸۱۷۷۴


روزنامه همشهری

به یک موم کار خانم مسلط

به یک موم کار خانم مسلط , به دستگاه آسانسوری , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۴۵


روزنامه همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا , موم زن و شاخه کار خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۶۳۲۵۰


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و مخراج کار

کارگر ماهر و مخراج کار , جهت کار در طلاسازی , نیازمندیم

۳۳۵۳۰۲۵۱


روزنامه همشهری

پوست کار و پرداخت کار

پوست کار و پرداخت کار , ماهر طلا و جواهر , نیازمندیم

۲۲۵۱۳۹۸۰


روزنامه همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس10 به بعد)(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


روزنامه همشهری

به چند جوشکار و بسابکار

به چند جوشکار و بسابکار , وتراشکاروپرداختکار آقا و , چندنفرخانم مومکارنیازمندیم

۵۵۴۲۷۲۲۴ - ۵۵۴۲۷۲۴۲


روزنامه همشهری

به یک مومکار و سنگ سوارکن

به یک مومکار و سنگ سوارکن , خانم جهت کار در کارگاه , طلاسازی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۱۸۲۵۱۸ـ۳۳۹۴۷۸۸۹


روزنامه همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا , موم زن و شاخه کار خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۶۳۲۵۰


روزنامه همشهری

بسابکار ماهر

بسابکار ماهر , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۷۲۹۹۳۴۲


روزنامه همشهری

به تعدادی بسابکار ماهر

به تعدادی بسابکار ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , (تماس تایکهفته)

۰۹۳۶۱۴۴۱۹۱۶و۸۸۸۳۶۲۱۱


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر خانم

نیروی کار ماهر خانم , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم (ترجیحا آشنا به کار)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به تعدادی موم کار خانم

به تعدادی موم کار خانم , مبتدی و با تجربه , با حقوق مکفی نیازمندیم

۵۵۸۱۷۷۱۸


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا

کارگر ماهر طلا , سنگ روی موم ،جوشکار،بساب کار , ومخراجکار حقوق ثابت300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر آقا

نیروی کار ماهر آقا , در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم (تراش CNC و سازنده)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به کارگر ماهر و نیمه ماهر

به کارگر ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا آقا جهت کار در , طلاسازی نیازمندیم

۶۶۷۴۳۴۲۶


روزنامه همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم و

تعدادی مومکار ماهر خانم و , تعدادی خانم جهت سنگ روی موم , ماهریانیمه ماهردرمحل کار یا …

۳۳۶۸۰۱۹۹ - ۰۹۱۲۴۱۵۱۴۴۵


روزنامه همشهری

به تعدادی مخراجکار

به تعدادی مخراجکار , بساب کار و کارگر ساده , نیازمندیم

۳۳۰۲۱۵۱۸ و ۳۳۰۲۱۵۳۷


روزنامه همشهری

به چند جوشکار و بسابکار

به چند جوشکار و بسابکار , وتراشکاروپرداختکار آقا و , چندنفرخانم مومکارنیازمندیم

۵۵۴۲۷۲۲۴ - ۵۵۴۲۷۲۴۲


روزنامه همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , ونیمه ماهربا حقوق توافقی , وبیمه نیازمندیم (افسریه)

۳۳۶۴۴۳۵۲


روزنامه همشهری

بسابکار مومکار

بسابکار مومکار , آبکار و طراح ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۹۶۶۱۷۶ ـ ۸۸۸۶۱۷۸۶


روزنامه همشهری

تعدادی مخراج کار

تعدادی مخراج کار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم (محدوده بازار)

۳۶۶۱۴۲۳۳


روزنامه همشهری

طراح مسلط به ماتریکس

طراح مسلط به ماتریکس , حرفه ای و مبتدی , و اتود زن ماهر نیازمندیم

۷۷۲۶۸۱۲۸


روزنامه همشهری

موم کار ماهر آقا متاهل

موم کار ماهر آقا متاهل , با بیمه نیازمندیم ,

۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵


روزنامه همشهری

به تعدادی جواهرساز

به تعدادی جواهرساز , کاردست ماهر , ومخراج کارباگت ماهر نیازمندیم

۲۲۷۱۲۴۷۴ و ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸


روزنامه همشهری

تعدادی مخراجکارخانم

تعدادی مخراجکارخانم , جهت کاردرجواهرسازی , نیازمندیم (فخیم)

۶۶۹۵۱۸۴۵


روزنامه همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , مسلط به سنگ سوار کردن , روی موم نیازمندیم

۰۹۱۲۶۸۳۳۱۸۳


روزنامه همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا

بساب کار ماهر و نیمه ماهر آقا , موم زن و شاخه کار خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۶۳۲۵۰


روزنامه همشهری

به تعدادی بسابکارماهر

به تعدادی بسابکارماهر , ونیمه ماهربا حقوق توافقی , وبیمه نیازمندیم (افسریه)

۳۳۶۴۴۳۵۲


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر آقا

نیروی کار ماهر آقا , در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم (تراش CNC و سازنده)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به چند نفر موم کار و

به چند نفر موم کار و , کارتمام کن سرویس و , جوشکار لیزر ماهر نیازمندیم

۵۵۵۸۱۷۷۴


روزنامه همشهری

به تعدادی موم کار خانم

به تعدادی موم کار خانم , مبتدی و با تجربه , با حقوق مکفی نیازمندیم

۵۵۸۱۷۷۱۸


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار ماهر

تعدادی موم کار ماهر , خانم , نیازمندیم

۵۵۵۷۸۸۰۱


روزنامه همشهری

به یک نفر مومکار خانم

به یک نفر مومکار خانم , ترجیحاآشنابه دستگاه اتومات , جهت کاردرطلاسازی نیازمندیم

۰۹۳۸۷۱۴۵۲۷۸ -۰۹۱۹۴۸۲۵۹۲۳


روزنامه همشهری

کارگاه طلاسازی محدوده اقدسیه

کارگاه طلاسازی محدوده اقدسیه , پوست کار و پرداخت کار , و موم کار حرفه ای نیازمندیم

۲۶۱۵۲۵۹۸


روزنامه همشهری

یک نفر بساب کار آقا

یک نفر بساب کار آقا , نیازمندیم

۰۹۳۷۲۲۶۲۶۹۲ ۵۵۶۱۰۵۵۱


روزنامه همشهری

به تعدادی بسابکار ماهر

به تعدادی بسابکار ماهر , خانم و آقا نیازمندیم , (تماس تایکهفته)

۰۹۳۶۱۴۴۱۹۱۶و۸۸۸۳۶۲۱۱


روزنامه همشهری

تعدادی مومکار ماهر خانم

تعدادی مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۳۹۶۱۸۲ ۰۹۱۲۱۹۴۷۰۴۱


روزنامه همشهری

به تعدادی سازنده ماهر

به تعدادی سازنده ماهر , طلاسازی ، اره کار ، مخراجکار , و پرداخت کار نیازمندیم

۰۹۱۲۸۳۶۹۸۵۵


روزنامه همشهری

نیروی کار ماهر خانم

نیروی کار ماهر خانم , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم (ترجیحا آشنا به کار)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی